1เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง

 • ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ทำการปลูกสร้าง จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสามารถดำเนินการขออนุญาต ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย / อาคารดังกล่าวกับทางราชการได้
 • ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากสถานที่ปลูกสร้างนอกเหนือเขต ดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาปลูกสร้างเป็นรายๆไป
 • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นไป เข้าถึงสะดวก หากสถานที่ปลูกสร้างคับแคบต้อง ขนวัสดุบริษัทฯ อาจพิจารณาไม่ปลูกสร้าง และ หากรับปลูกสร้างลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
 • สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในโครงการ / ที่ส่วนบุคคลและต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจำหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
 • สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง และเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมเพิ่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
 • สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุปลูกสร้าง และปลูกเพิงพักคนงาน ในกรณีถ้ามีพื้นที่ไม่พอเพียง หรือไม่มี ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สถานที่ปลูกสร้าง จำเป็นต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน เพื่อสะดวกในการก่อสร้างและขอมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำประปา ในกรณีที่ไม่มีสายเมนผ่าน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขอขยายเขต
 • สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช่เข็มฐานราก นอกเหนือจากเข็มตอกขนาดมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดตามหลักวิศวกรรม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • 2เลือกแบบบ้าน

 • ในขั้นตอนการเลือกแบบ บริษัทฯยินดีที่จะให้คำแนะนำต่อท่านในเรื่องประโยชน์ใช้สอย คุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้บริการ รวมทั้งให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ โดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • บริษัทฯ มีแบบบ้านมาตรฐานมากมายหลายรุปแบบแปลนที่มีความลงตัวทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและประหยัด ซึ่งท่านสามารถสั่งสร้างได้เลย
 • หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน บริษัทฯยินดีจะปรับปรุงให้ใหม่ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
 • หากท่านมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯ ทำการออกแบบขึ้นมาใหม่ ท่านสามารถแจ้งวัตถุประสงค์คร่าวๆ หรือร่างแบบคร่าวๆ ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการทำแบบร่าง แปลน รูปด้าน รายการวัสดุ และราคาเสนอต่อท่าน โดยทางบริษัทฯคิดค่าดำเนินการก่อน
 • หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯยินดีที่จะคิดราคาโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทเสนอราคาให้กับท่าน
 • 3ทำสัญญาก่อสร้าง

 • หลังจากที่ท่านได้เลือกแบบบ้านที่ต้องการแล้วบริษัทฯมีขั้นตอนให้ท่านวางเงินจอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับแบบแปลนและเตรียมความพร้อมในการปลูกสร้าง โดยวางเงินจอง 20,000 บาท (ใบจองมีอายุ 90 วัน) สำหรับแบบบ้านที่ต้องออกแบบใหม่ ลูกค้าต้องชำระค่าสั่งดำเนินการให้เขียนแบบเพื่อทำสัญญาสร้างบ้าน 30,000 บาท เมื่อบริษัทจัดทำแบบสัญญาและเล่มสัญญาเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าเข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบจอง(ภายใน 90วัน) หากท่านไม่สามารถทำสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านตามที่ตกลงกันไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจองไม่ว่ากรณีใดๆ
 • เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย / อาคารดังนี้
  • - สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • - สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด (ขนาดเท่าตัวจริง)
  • - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (คนที่มีชื่อในโฉนด)
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (คนที่มีชื่อในโฉนด)
  • - สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด (ขนาดเท่าตัวจริง)
  • ** เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **
 • 4ดำเนินการก่อสร้าง

 • บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ที่จะใช้ในระหว่างก่อสร้าง รวมถึงมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรและการขอบ้านเลขที่นั้น บริษัทฯจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารให้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เข้าขอและเสียค่าใช่จ่ายในส่วนต่างๆเอง
 • ของไหว้ที่ทางบริษัทฯจัดเตรียมให้มีดังนี้
  • - หัวหมู , เป็ด , ไก่
  • - ผลไม้มงคล 9 ชนิด
  • - ขนมหวานมงคล
  • - ผ้าขาวม้า 2 ผืน
  • - ผ้าสามสี 2 ชุด
  • - ชุดบายศรี 2 ชุด
  • - ก่อนอิฐเงินทองนาค
  • - ชุดไม้มงคล 9 ชนิด
  • - ประทัด 1,000 นัด
  • - ข้าวตรอกดอกไม้โปรย 1 ชุด
  • - พวงมาลัยดอกดาวเรือง 2 พวง , ชุดหมากพลู 1 ชุด
  • ** บริการพิเศษ จัดเตรียมพิธียกเสา เอก-โท **
 • 5รับมอบบ้าน

 • ลูกค้าทำการตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ถ้ามีการแก้ไข บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
 • ถ้างานเรียบร้อยดี ลูกค้าเซ็นต์เอกสารรับมอบบ้าน กุญแจบ้าน พร้อมรับใบรับประกันบ้าน